XVIII Małopolskie Forum OP

         XVIII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

    17 grudnia 2015 roku odbyło się w Krakowie – w "Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” - XVIII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

     pod przewodnictwem Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego.

    Podczas XVII Forum wręczono nagrody - za działalność w 2015 r. w Województwie Małopolskim -

Amicus Hominumdla osób działających na rzecz dobra innych oraz

Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Wśród uczestników XVIIi Małopolskiego Forum byli przedstawiciele: Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury: wiceprezes Stanisław Klich i Towarzystw zrzeszonych w MZ RTK Jadwiga Duda - prezes KPWieliczki, Krystyna Duda –prezes  Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Maria Pawłowska - wiceprezes Stow. "Teatr Regionalny" w Krakowie oraz Eugeniusz Skoczeń – prezes  Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.

W pierwszej części Forum odbyła się prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Incicjatyw Obywatelskich w 2015 roku oraz zasad ubiegania się o dotację.

Zainteresowani, m.in.towarzystwa regionalne, mogą się szczegółowo zapoznać z Regulaminem FIO i pobrać potrzebne druki – do zgłoszenia wniosku i sprawozdania z wykonania - na stronie: www.pozytek.gov.pl

Zarząd Małopolskiego Związku RTK proponuje Towarzystwom rozważenie możliwości zgłoszenia się do konkursu FIO np. w temacie - Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, Ekologia. Spełnienie kryteriów zgłoszenia i sprawozdawczości nie są łatwe, ale najtrudniejszy jest pierwszy krok.

Stanisław Klich
 

Podaje się kilka podstawowych pojęć o organizacjach pozarządowych (NGO)-
pobrane ze strony: www.pozytek.gov.pl

 Organizacja pozarządowa

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy ich działania są bardzo różne. Najczęściej zajmują się kulturą, ekologią, prawami człowieka, nauką i techniką.

Inne terminy, uważane za równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa to:

  • organizacja non-profit, ponieważ nie działa dla zysku;

  • organizacja wolontarystyczna (ochotnicza), ponieważ w większości opiera swą działalność na pracy ochotników;

  • organizacja społeczna (obywatelska), ponieważ obszarem aktywności tych organizacji jest najczęściej szeroko rozumiana pomoc społeczna, ochrona zdrowia i edukacja, czyli działaniu dla dobra publicznego.

  • trzeci sektor, ponieważ nie są tożsame z administracją publiczną (I sektor), ani biznesem (II sektor).

W użyciu jest także skrót NGO, od non-governmental organization (organizacja pozarządowa po angielsku).

Trzeci sektor

Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, i działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (organizacje non-profit).
              Stanisław Klich