XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych RP 2018

  W dniach 23-25 września 2018 roku odbył się XI Kongres Regionalnych Stowarzyszeń z Polski. Miejscem odbycia XI Kongresu RS i zakwaterowania uczestników była Legnica.
W XI Kongresie RS uczestniczyło 120 delegatów regionalnych stowarzyszeń/towarzystw z całej Polski, wśród nich 13, osobowa grupa delegatów z Małopolski.
Obrady XI Kongresu odbywały się w Sali Królewskiej w gmachu Akademii Rycerskiej i  w Zamku Piastowskim. Na inaugurację XI Kongresu odprawiona była Msza święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, w której uczestniczyli: delegaci na XI Kongres, Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP,  przedstawiciele: władz samorządowych Legnicy, Starostwa Powiatu Legnickiego, Zarządu Województwa Dolnośląskiego, organizacji społecznych i szkół z Legnicy. Uroczyste otwarcie XI Kongresu odbyło się w Sali Królewskiej, którego dokonała Bożena Konikowska, przewodnicząca Rady Krajowej RSR RP i wygłosiła referat. 
 Nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i odznaczeń - regionalnych (Dolny Śląsk) i  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody i odznaczenia wręczali: dr Tadeusz Samborski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, prof. Stefan Bednarek - Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, dr Tadeusz Skoczek - Muzeum Niepodległości i Bożena Konikowska.- przewodnicząca Rady Krajowe RSR RP.
Wśród osób odznaczonych są - dość licznie - z Małopolski (jak  poniżej).   
24.- dzień obrad kongresowych - liczne referaty nt, regionalizmu - istnienie i rozwój w obecnych uwarunkowaniach i w różnych środowiskach. Ciekawie przedstawiony i zilustrowany referat  nt, regionalizmu w środowisku wiejskim - dr Mirosława Bednarzak-Libera z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Później odbyła się prezentacja działalności stowarzyszeń regionalnych:  prelekcje, filmy, przedstawienie z rekwizytami malarskimi.
25. września - po zakończeniu obrad XI Kongresu - odbył się V Zjazd Wyborczy RSR RP, na którym wybrano; Radę Krajową (z Małopolski - Bogumiła Ewa Pietrzyk, Irena  Barbara Chrząszczyńska), Komisję  Rewizyjną (z Małopolski - Eugeniusz Skoczeń) i Sąd Koleżeński (z Małopolski - dr  Andrzej Małysa, Marian Gwizdała).  

 Nagrodzeni i odznaczeni z Małopolski:
 Nagroda im. Władysława Orkana dla Henryka Kozubskiego (107 l.), za całokształt działalności artystycznej, malarz nieprofesjonalny  - odebrała Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki".
 Odznaką Honorową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej" zostali odznaczeni:
1. Barbara Miszczyk          Towarzystwo Przyjaciół Bronowic,
2. Bogumiła Ewa Pietrzyk  Stowarzysz. Folklorystyczne "Teatr Regionalny w Krakowie",
3. Maria Magdalena Pawłowska  Stowarz. Folkloryst. "Teatr  Regionalny w Krakowie",
4. Krzysztof Kasprzyk        Stowarzysz. Folklorystyczne "Teatr Regionalny w Krakowie",
5. Hanna Kozioł                 Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Wieliczki",
6. Agnieszka Wolańska     Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Wieliczki",
7. Stanisław Tyczyński      Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej,
8. Stanisław Klich              Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.
    Dyplom honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało Stowarzyszenie Folklorystyczne "Teatr Regionalny w Krakowie" - z okazji 50.lecia działalności.
“Medalem im. Aleksandra Patkowskiego” została odznaczona Kazimiera Skałuba - Towarzystwo Przyjaciół Skawiny - odebrała Barbara Miszczyk.                             
      oprac. Stanisław Klich

Galeria foto: fot. Stanisław Klich
                         fot. Jadwiga Duda

 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
                                                    
 
 

 
 

                Apel do regionalistów polskich
   o dążenie do rozwoju i jedności ruchu regionalistycznego

    Uczestnicy XI Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Legnicy zwracają się do wszystkich członków towarzystw zrzeszających miłośników miejscowości, ziem, regionów i subregionów, a także do tych, którzy działają poza zarejestrowanymi stowarzyszeniami, o połączenie wysiłków dla ożywienia ruchu regionalistycznego i uczynienia go wielką siłą społeczną zdolną do przeobrażania naszych małych ojczyzn.
    Zwracamy się z apelem o wzbudzenie refleksji i podjęcie dyskusji nad obecnymi i przyszłymi kształtami naszego ruchu, nad jego celami wyznaczonymi przez drogie nam wartości skupione w przestrzeni naturalnej, dziedzictwie kulturowym i potencjale rozwojowym regionów, a także nad modelami i formami naszej pracy. Naszymi wielkimi zadaniami na przełomie drugiego i trzeciego dziesięciolecia XXI w. jest budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej, przemiana postaw wobec dobra wspólnego i powinności obywatelskich, kreowanie ambitnych projektów na przyszłość, ale też budowanie szacunku dla przeszłości i opieka nad dziedzictwem kulturowym.
    Wielkim wyzwaniem jest też budowanie jedności polskiego ruchu regionalistycznego, wypracowanie jego ram organizacyjnych i formalno-prawnych,  abyśmy, działając wspólnie, mogli lepiej służyć społecznościom lokalnym i regionalnym, aby społeczny ruch regionalistyczny poprzez dbanie o ojczyzny małe przyczyniał się do rozwoju ojczyzny wszystkich Polaków.

 Legnica, 25 września 2018 r.

    Podziękowanie dla uczestników Kongresu

Szanowni  Państwo…Regionaliści…Zaproszeni Goście.

Dziękujemy za uczestnictwo  w XI Kongresie Regionalistów Polskich w Legnicy. Szczególne podziękowania składamy Protektorom, Sponsorom, Prelegentom,Współpracownikom, Młodzieży i tym wszystkim, którzy nie szczędząc wysiłku przyczynili się do organizacji  i sprawnego  przebiegu Kongresu. Dziękujemy  za aktywny udział w tworzeniu dobrej atmosfery i za wspólne chwile refleksji nad ideą polskiego  regionalizmu.

                                       Za Komitet Organizacyjny
                                          Bożena Konikowska
                                        przewodnicząca RK RSR RP       

 Władze:   Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, kadencji 2018-2021

Skład Rady Krajowej  

Przewodnicząca Rady Krajowej - Bożena Konikowska, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej - Tadeusz Samborski, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Krajobrazy"

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej - Wojciech Jachimowicz, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne

Sekretarz - Bożena Gajewska, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Skarbnik - Danuta Kołodziej, Dolnośląskie Towarzystwo Kultury

Członek  Prezydium -  Ryszard Bonisławski, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

Członek  Prezydium  - Elżbieta Gnyp, Zamojskie Towarzystwo "Renesans"

Członek  Prezydium - Zbigniew Mazurek, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Członek - Irena Chrząszczyńska,  Stowarzyszenie  Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie

Członek - Marian Gawinecki, Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka

Członek - Szczepan Kalinowski, Towarzystwo  Przyjaciół Nauk w Międzyrzeczu Podlaskim

Członek - Julita Kamińska, Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Członek - Joanna Kasprowicz, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krośnieńskiej

Członek  - ks. Sławomir Kokorzycki, Szczecińskie Towarzystwo Kultury

Członek - Janusz Korzeń, Towarzystwo Karkonoskie

Członek - Zdzisław Lisowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej

Członek - Jerzy Naskręt, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej

Członek - Bogumiła Pietrzyk, Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie

Członek - Marian Popis, Stowarzyszenie Grupa Literacka "Łuczywo"

Członek - Andrzej Talarczyk, Nadnoteckie Towarzystwo Kultury

Członek - Halina Żyła, Towarzystwo Przyjaciół Opola

   Skład Komisji Rewizyjnej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP kadencji 2018-2022 

Przewodnicząca  -  Ewa Ambroży, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Wiceprzewodnicząca - Krystyna Leśniak-Moczuk, Stowarzyszenie Miłośników Rzeszowa

Sekretarz - Jarosław Stulczewski, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 

Członek - Eugeniusz  Skoczeń, Racławickie  Towarzystwo  Kulturalne

Członek - Czesław Orliński, Towarzystwo Kulturalne im. Tadeusza Kościuszki  w Szczekocinach

Skład Sądu Koleżeńskiego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP kadencji 2018-2022 

Przewodniczący - Jerzy Babiak, Wielkopolskie Towarzystwo  Kulturalne

Członek - Andrzej Małysa,  Brzeskie Towarzystwo Gryf

Członek - Marian Gwizdała, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej 

Członek - Tadeusz Żebrowski, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki
                                                                                      Bożena Konikowska
                                                                                            przewodnicząca
                                                                                             Rady Krajowej  
                                                                                                    RSR RP  


RADA NAUKOWA DS. REGIONALIZMU PRZY RADZIE KRAJOWEJ 
RUCHU STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

   W dniu  4.12.2017 na posiedzeniu Rady Krajowej  Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie podjęta została uchwała o powołaniu  Rady Naukowej d/s regionalizmu.
Funkcję  przewodniczącego pełnić będzie ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski reprezentujący Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będący jednocześnie asystentem kościelnym ruchu stowarzyszeń regionalnych. Inicjatywa powołania Rady Naukowej  zrodziła się z potrzeby  współpracy na płaszczyźnie oceny stanu nauki o regionalizmie, opiniowania projektów badawczych i naukowych, realizowania inicjatyw wydawniczych oraz przygotowywania materiałów dla zewnętrznych środków przekazu i publikacji.
Rekomendując uchwałę wyrażamy przekonanie i nadzieję, iż będzie ona ważnym impulsem pogłębienia we współpracy ze środowiskiem naukowym tej cennej idei jaką niesie  idea regionalizmu. 

1.    ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – przewodniczący,

Kierownik Katedry Socjologii Regionalizmu UKSW, Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego

2.    mgr Katarzyna Drzewek - sekretariat Rady Naukowej

3.    dr Tadeusz Skoczek - Dyrektor Muzeum Niepodległości, redaktor naczelny kwartalnika                       humanistycznego „Niepodległość i Pamięć”

4.    dr Magda Markocka  UKSW - sekretarz

5.    ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej, UAM socjolog, Poznań

6.    prof. dr hab. Leszek Korporowicz, UJ, UW, socjolog kultury, Kraków

7.    dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz, UKSW, socjolog kultury, Warszawa

8.    prof. dr hab. Marek Melnyk, UWM  Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji,  Olsztyn

9.    prof. dr hab. Izabela Lewandowska, UWM, historyk regionalista, Olsztyn

10. prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, UAM, Poznań

11. dr Ewa Puls,UKW regionalista, dydaktyk, Bydgoszcz

12. prof. dr hab. Stefan Bednarek, dyr. Instytutu Kulturoznawstwa, Wrocław

13. dr Szczepan Kalinowski, historyk regionalista AWF, Biała Podlaska

14. dr Jolanta Załęczny, historyk, regionalista, Muzeum Niepodległości, Warszawa

15. prof. dr hab. Sławomir Partycki, KUL Instytut Socjologii  Lublin,

16. prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki, etnolog UŚ etnograf, Cieszyn                                        

17. prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog UJ, Kraków

18. dr Edward Chudziński, Kraków

19. prof. dr hab. Zdzisław Noga, redaktor naczelny Rocznika Małopolska, Kraków

20. prof. dr hab. Cezary Olbracht Prondzyński, historyk, socjolog UG, Gdańsk

21. prof. dr hab. Andrzej Tyszka, socjolog, regionalista, Warszawa

22. Prof. dr hab. Stanisław Nicieja, historyk sztuki i nauk humanistycznych, Opole

23. dr Artur Sępoch, WOK, Lublin

24. dr Ewa Sikora, KUL, Lublin

25. dr Damian Kasprzk,  Interdyscyplinarny  Zespół Badania Wsi Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej          UŁ,  Łódź

                                                                                       Bożena Konikowska
                                                                                            przewodnicząca
                                                                                             Rady Krajowej  
                                                                                                    RSR RP