Aktualności 2019_4

  Nagroda im. Anatola Omelaniuka dla MZRTK za Rocznik MAŁOPOLSKA... 

  Wręczenie Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka, Wrocław – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, 28.09.2019
W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu – w siedzibie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego – odbyły się Pierwsze Spotkania z Książką i Prasą Regionalną, podczas których wręczono Nagrody im. Anatola J. Omelaniuka za najlepszą książkę regionalistyczną wydaną w 2018 roku.
(...)
Nagrodę Specjalną przyznano:
Małopolskiemu Związkowi Regionalnych Towarzystw Kultury 
za wydanie dwudziestu tomów znakomitego rocznika „
Małopolska. Regiony. Regionalizmy. Małe Ojczyzny” i wszechstronne przedstawianie w nim regionu małopolskiego. 
(...)
Stanisław Kobiela
   (Bochnia)
za książkę „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza” odsłaniającą nieznane fakty i dokumenty dotyczące ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz
(...)

 


2.10.2019 r. – w Wieliczce 11 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! 
pt. „Powiat Wielicki dawniej i dziś. 20-lecie nowego Powiatu Wielickiego (1998-2019)”.
Przed spotkaniem o godz. 15.15 zwiedzanie gmachu Starostwa przy Rynku Górnym.
    Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) zaprasza na 11 spotkania z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Powiat Wielicki dawniej i dziś. 20-lecie nowego Powiatu Wielickiego (1998-2019)”. w dniu 2. 10. (środa) 2019 r. o godz.16.00- tej w Wieliczce w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1. Patronat nad spotkanie objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.      Spotkanie odbędzie się dzięki współpracy „Klubu Przyjaciół Wieliczki” z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka, Starostwem Powiatowym w Wieliczce, Kopalnią Soli „Wieliczka”. 

   Prelekcje wygłoszą: dr Stanisław Szuro, historyk - „Powiat Wielicki w latach 1855 – 1932 (zarys dziejów)”, Zbigniew Zarębski, prezes Kopalni Soli „Wieliczka” – „Starania o powstanie nowego Powiatu Wielickiego w latach 1990-1998”, Henryk Gawor, wicestarosta Powiatu Wielickiego– „Nowy Powiat Wielicki w latach 1998-2019”. 

Po prelekcjach będzie czas na dyskusję i wspomnienia. Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda, prezes KPW. Spotkanie jest otwarte i może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany. Zapraszamy do udziału w nim szczególnie uczniów szkół średnich, którzy deklarują udział w I powiatowym konkursie wiedzy na temat Powiatu Wielickiego. Uczniowie za udział w spotkaniu otrzymują od KPW karnety pt. „Lekcja w Magistracie”.

Uwaga! Przed 11 spotkaniem „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! zapraszamy zainteresowanych zwiedzaniem gmachu Starostwa Powiatu Wielickiego w Wieliczce przy Rynku Górnym na zbiórkę na schodach wejściowych o godz.15.15.

          Opracowała Jadwiga Duda

          P o z n a j e m y  M a ł o p o l s k ę
    Wycieczka regionalistów z Małopolskiego Związku
    Regionalnych Towarzystw Kultury   11 10 2019 r.

   11. 10. 2019 r. (piątek) – Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) w Krakowie i Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zorganizowały wycieczkę busem z cyklu „Poznajemy Małopolskę” dla 18. osób na trasie: Michałowice – Iwanowice - Wysocice – Imbramowice - Olkusz - Trzebinia. W Iwanowicach Włościańskich odwiedziliśmy drewniany kościół pw. Trójcy Świętej z XVIII w., widzieliśmy kaplicę św. Rocha i zwiedziliśmy Muzeum Regionalne (istnieje od 1974 r.) po której oprowadzał nas Adam Misko. W Izbie mieszczącej się w zabytkowej karczmie, znajdują się m.in. pamiątki po Jurkowskich, dziadkach Jana Matzke, o których wnuk opowiadał zwiedzającym. 
W Wysocicach podeszliśmy pod romański kościół pw. Mikołaja, przy którym trwają prace przy rekonstrukcji muru. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Męki Pańskiej - kościoła i klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach. W sali spotkań zostaliśmy ugoszczeni ciastem, kawą i herbatą. 
O historii zakonu, kościoła i jego zabytkach opowiadała nam z chóru siostra norbertanka.
Razem z Tomaszem Korczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Imbramowic (TPI ma siedzibę w Imbramowicach w organistówce), które działa od 2006 r. udaliśmy się pod kościół parafialny pw. św. Benedykta, opata i na stary cmentarz, na którym znajduje się mogiła powstańców styczniowych poległych w bitwie z Rosjanami15 sierpnia 1863 r. Od Pana Tomasza otrzymaliśmy książki wydane przez TPI: „Tradycje kulinarne u źródeł Dłubni”, „10 lat z pożytkiem Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic. Dłubnia u źródeł” 2006 – 2016”. Mogliśmy zobaczyć źródło zasilajace rzekę Dłubnię. Kontakt z Panem Tomaszem nawiązał Stanisław Klich. Dziękujemy. W Olkuszu zobaczyliśmy mury miejskie z XIV w., kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, rynek i zwiedziliśmy Muzeum PTTK im. Antoniego Minkiewicza, które powstało w 1911 roku. Kolejno udaliśmy się do Trzebini, gdzie odwiedziliśmy siedzibę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” (SMZT powstało w 1999 r.) i Muzeum Regionalne Ziemi Trzebińskiej. Gościli nas Witold Siemek, prezes SMZT z kolegą częstując ciastem, napojami, za co serdecznie dziękujemy. Przed siedzibą Stowarzyszenia wykonaliśmy wspólne zdjęcie. 
Trasę wycieczki pod względem historycznym i zabytkowym opracował Stanisław Klich, v-ce prezes MZRTK, zStowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej (SMZK), który był przewodnikiem. 
W wycieczce udział wzięli: Barbara Miszczyk, prezes MZRTK i Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) w składzie: Grażyna Kowal, v-ce prezes, Małgorzata Adaszyńska, Małgorzata Dybał, Wanda Hankus, Krzysztof Kasprzyk, Hanna Kozioł, Jan Matzke, Barbara Michalik, Zofia Prochwicz, Marian Sipióra, Krystyna Wróbel, Jan Zawiślan, pod kierunkiem Jadwigi Dudy, prezes. Uczestniczyli także: Barbara Hapek z TMZK), Wiesław Hartl z Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Eugeniusz Skoczeń z Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.
Niżej podpisana: załatwiła transport, przyjmowała zgłoszenia chętnych na wycieczkę i uregulowała koszt ubezpieczenia grupy. Stanisławowi Klichowi wdzięczni jesteśmy za przewodnictwo na trasie wycieczki. Wycieczkowiczom dziękujemy za zdyscyplinowanie i serdeczną atmosferę. Szczególnie pragniemy podziękować Stanisławowi Lenartowi, właścicielowi Firmy Przewozowej Lenart-Trans za bus i bezpieczną jazdę.
        Opracowała Jadwiga Duda

          Galeria fotofot.Stanisław Klich
      Opisy  nad fotografiami
            Kościół pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach                  Muzeum Regionalne w Iwanowicach

 

            Kościół romański w Wysocicach                                    Klasztor i kościół ss. norbertanek w Imbramowicach
 

            Kośćiół-Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach   Poczęstunek u ss.norbertanek 
 
 
            Żródło hydrografów (rz. Dłubnia) w Imbramowicach   Mogiła powstańców 1863 r.
                                                                                                    st. cment. w Imbramowicach
 

            Muzeum PTTK w Olkuszu - historia miasta i górnictwa rudy srebra i ołowiu 
 

            Muzeum Miasta Trzebinia - nadzoruje SMZT "Cor"
 


V Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu

W dniach 15-17.10.2019 roku odbył się V Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu i Rytrze.
Organizatorem Kongresu było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
Współorganizatorem Kongresu był Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, przy wsparciu Województwa Małopolskiego.
Hasłem przewodnim V Kongresu Kultury Regionów było: „Sacrum – Profanum. Oś istnienia”.
Do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i do „Perły Południa” w Rytrze przybyło ponad 300-tu gości: regionalistów, znawców, miłośników i twórców kultury, artystów, naukowców, kierowników zespołów folklorystycznych, pisarzy, dziennikarzy.
W V Kongresie Kultury regionów uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW): Jadwiga Duda, - prezes, Grażyna Kowal - v-ce prezes, Krzysztof Kasprzyk - członek.
Na Kongresie reprezentowali oni  także Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.
„Sacrum – Profanum. Oś istnienia” – to wiodący temat V Kongresu Kultury Regionów, który był rozwijany w trakcie sesji plenarnej i paneli dyskusyjnych. Prowadząca Małgorzata Broda, napisała: „Sacrum i profanum – te dwie formy bycia w świecie są właściwe każdej ludzkiej kulturze. Odkąd rumuński religioznawca Mircea Eliade zastosował podział na sacrum i profanum, stał się on jedną z podstawowych dychotomii, stosowanych w naukach humanistycznych do opisania oraz identyfikacji rzeczywistości kulturowej. Istotą jest tu wyróżnienie dwóch porządków. Pierwszy odnosi się do wszystkiego co święte, dotyczące czci i kultu religijnego oraz praktyk duchowych. Drugi wiąże się z przestrzenią świecką, zsekularyzowaną, powszednią. Sacrum i profanum wchodzą między sobą w skomplikowane relacje, przybierając formę koegzystencji, w której oba elementy są niezbędne do utrzymania specyficznego charakteru i statusu człowieczeństwa”.
15 października (wtorek) w MCK SOKÓŁ w sali im. Lucjana Lipińskiego wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jerzy Bartmiński z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, profesor nauk humanistycznych, członek czynny PAU, który przedstawił „różne oblicza Ojczyzny”(pojęcia Ojczyzna) w ujęciu historycznym i współczesnym. W czasie prelekcji przytaczał słowa filozofów, poetów, pisarzy, uczonych na temat Ojczyzny.
Następnie miało miejsce uhonorowanie odznaczeniami zasłużonych osób: „siewców, orędowników, kreatorów” dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski.
Bartosz Skaldawski wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Natomiast Łukasz Smółka, wicemarszałek WM i Marta Mordarska, radna wojewódzka wręczyli odznaczenia przyznane przez władze województwa małopolskiego: medal "Polonia Minor" i odznakę "Krzyż Małopolski".
16 października (środa) w MCK SOKÓŁ przed południem miały miejsce dwa panele tematyczne.
17 października (czwartek) wczesnym rankiem udaliśmy się na średniowieczny zamek w Rytrze aby go poznać oraz obejrzeć Rytro i jego okolice w Dolinie Popradu.
Po warsztatach w Krynicy, Podegrodziu, Kamienicy uczestnicy V Kongresu powrócili do „Perły Południa”, gdzie w sali konferencyjnej miało miejsce podsumowanie.
Wyświetlono krótki film o V Kongresie. Wypowiadali się: prof. Józef Kąś, Andrzej Zarych, Leszek Zegzda, były wicemarszałek woj. małopolskiego, Józef Broda.
Z programem artystycznym „Od świtu do zmierzchu, od narodzin do śmierci – pieśni zwyczajowe i obrzędowa” wystąpił grupa przygotowana przez Monikę Dudek.
V Kongres Kultury Regionów zakończył się pożegnalną biesiadą pt. „Święta Małgorzata zapowiada koniec… lata” w karczmie „Nad Potokiem”.  (skrót) 
             Oprac.Jadwiga Duda

 

             Delegacja S "KPW"  od lewej: J. Duda, K. Kasprzyk, G. Kowal

12. spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie Bis!
pt. „Wieliczanie Lidia i Zbigniew Sałabun - 30. 10. 2019 r. w Wieliczce".

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, Państwo Lidia i Zbigniew Sałabun zapraszają 30. 10.2019 r. (środa) na godz. 16.00-tą do Wieliczki na 12. spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie" Bis! pt. „Wieliczanie Lidia i Zbigniew Sałabun - Wieliczce". Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Powstania Warszawskiego 1, w sali „Magistrat” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
Na wstępie zostaną wręczone dyplomy i nagrody dla uczniów PCKZiU w Wieliczce, którzy brali udział w 9. powiatowym konkursie na temat „Żołnierze Niezłomni „Wyklęci”: Józef Mika, Franciszek Mróz i inni.
Następnie wystąpią z koncertem na fortepianie: Magdalena Baran, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce, Marcelina Buczek, uczennica Szkoły Muzycznej II stopnia w Krakowie oraz na skrzypcach Zofia Bernacka z Zespołu Szkół Muzycznych w Krakowie-Nowej Hucie.
Kolejno w programie: Słowo wstępne, Jerzy Pilikowski, historyk, emerytowany nauczyciel, pisarz opowie „O poezji Lidii Sałabun”, Lidia Sałabun zaprezentuje utwory poetyckie swojego autorstwa z tomików: „Słowem malowane” (2009 r.), „Czas zatrzymany” (2011 r.), „Opłotkami pamięci” (2018 r.) i inne.
Wystawa miniatur zabytków wielickich Zbigniewa Sałabuna.
Po wypowiedziach zaplanowano czas na dyskusję i wspomnienia.
Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Wstęp wolny.
                    Opracowała Jadwiga Duda

 


XIV kwesta - 1.11.2019 r. - na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce
 1 listopada 2019 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego (SKRZCK) w Wieliczce zorganizowany przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki" (KPW) w wyniku XIV kwesty do puszek zebrał 17. 950 złotych 94 groszy na odnowę kolejnych zabytkowych nagrobków tej nekropolii.
Stowarzyszenie otrzymało zgodę na kwestę nr: 2019/4691/OR z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.
Do XIV kwesty w Wieliczce poprzez złożenie deklaracji zgłosiło się 135 osób.
Byli to:
- 16 członków Klubu Przyjaciół Wieliczki z Jadwigą Duda, prezes, prowadzącą kwestę od 8.00 do 17.00-tej.

- radni Rady Miejskiej w Wieliczce,
- uczniowie szkół - 76 osób, w tym koordynator kwesty Piotr Harabasz,
- harcerze z 6 Drużyny Harcerskiej „Solna DeHa” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce z drużynową Natalią Jarosik,
- harcerze z Drużyny Harcerskiej „D.R.E.S.Z.C.Z" z Węgrzc Wielkich,
- członkowie Społecznego Komitetu jako wolontariusze (wielu z nich kwestowało trzeci raz).
Kwestarze oznaczeni identyfikatorami prosili odwiedzających groby bliskich o datki do puszek, obdarowywali ofiarodawców „CEGIEŁKĄ na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce” i folderami Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.Fundusze zebrane 1.11.2019 r. na XIV kweście: 17. 950 złotych 49 groszy wpłacono na konto SKRZCK w Małopolskim Baku Spółdzielczym w Wieliczce.
W 2020 r. zostaną one przeznaczone na renowację grobu rodziny Kałużów w tym nauczycielki Antoniny Kałużanki.
Wolontariuszom - kwestarzom i ofiarodawcom, Antoniemu Sowie, dyrektorowi i pracownikom Cmentarza Komunalnego w Wieliczce za współpracę – dziękujemy.
Każdy kwestarz otrzyma od KPW dyplom-podziękowanie z „CEGIEŁKĄ na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce” i wynikiem XIV kwesty.
             Opracowała Jadwiga Duda
                         Fot. Jadwiga Duda