Małopolski Związek RTK

Informacja o powołaniu
Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie

   Lata 2002 i 2003 były czasem przełomu, trudnych decyzji i nowych wyzwań dla polskich regionalistów działających w regionalnych towarzystwach kultury. Sformalizowanie struktur organizacyjnych na szczeblu krajowym i powołanie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, zmiana form działalności, perspektywa wejścia Polski od 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej i coraz trudniejsza działalność społeczna w strukturach nieformalnych i nieuporządkowanych prawnie - to powody, które skłoniły małopolskich regionalistów do powołania i zarejestrowania Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.

W listopadzie 2002 roku zawiązał się Komitet Założycielski Małopolskiego Związku RTK w składzie:
Ks. Władysław Pilarczyk             - Towarzystwo Przyjaciół Orawy
Stanisław Klich                            - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
Eugeniusz Skoczeń                     -  Racławickie Towarzystwo Kulturalne
Jan Stryczek                               - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR"
Stanisław Sypniewski                 - Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
Stanisław Świerczek                   - Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej

Podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego w styczniu 2003, które odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, Komitet Założycielski otrzymał od przedstawicieli regionalnych towarzystw kultury mandat zorganizowania Małopolskiego Związku RTK w Krakowie, zamykając tym samym działalność Małopolskiej Rady RTK.

Podsumowania kilkuletniej, społecznej pracy Małopolskiej Rady RTK dokonał ówczesny przewodniczący Rady - Stanisław Klich (prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej)

Na zebraniu założycielskim w dniu 30 maja 2003 r.w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie,
Prezesi Regionalnych Towarzystw Kultury w składzie:

Ks. Władysław Pilarczyk         - Towarzystwo Przyjaciół Orawy
Stanisław Klich                        - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
Stanisław Świerczek               - Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej
Eugeniusz Skoczeń                  - Racławickie Towarzystwo Kulturalne
Stanisław Sypniewski              - Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
Aleksander Nidecki                  - Towarzystwo Miłośników Andrychowa
Jan Koszkul                              - Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
Maria Brandys                          - Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
Jan Stryczek                            - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR"
Janusz Bierówka                      - Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"

wybrali Zarząd Małopolskiego Związku RTK w składzie:

Ks. Władysław Pilarczyk - przewodniczący 
Stanisław Klich                - I wiceprzewodniczący 
Eugeniusz Skoczeń         - II wiceprzewodniczący
Janusz Bierówka             - sekretarz                      
Stanisław Sypniewski     - skarbnik          

oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Towarzystwa - założyciele Małopolskiego Związku RTK złożyły pełną dokumentację niezbędną do podjęcia działań zmierzających do rejestracji Związku. Podczas zebrania założycielskiego został także przyjęty, opracowany wcześniej, statut Związku ( Statut drukowano w V tomie rocznika MAŁOPOLSKA. Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny).

Po opracowaniu i skompletowaniu stosownej dokumentacji (statutu, listy zarejestrowanych towarzystw - założycieli Związku, wykazu składu Zarządu) oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty zostały spełnione warunki niezbędne do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czego dokonał Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

8 września 2003 roku Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury z siedzibą w Krakowie został zarejestrowany - tym samym uzyskał osobowość prawną.
KRS 0000172348 

Związek posiada: NIP 6762248670, Regon 356751242, konto bankowe w PKO BP.

Nowa organizacja działać będzie na rzecz całego ruchu regionalnego w Małopolsce i jest otwarta na wszystkie projekty o charakterze kulturowym. Ponadto upowszechniać będzie wartości kulturowe regionu poprzez organizację seminariów popularno-naukowych, działalność edukacyjną, popieranie rozwoju amatorskiej twórczości artystycznej, promowanie idei regionalizmu i społecznej działalności regionalnej poprzez wydawnictwa; m. in. rocznik „MAŁOPOLSKA Regiony- Regionalizmy- Małe Ojczyzny” oraz Informator „Regionalista Małopolski”. 

Stanisław Klich

           Władze statutowe Małopolskiego Związku RTK w kolejnych kadencjach

                II kadencja (2007-2010)                             III kadencja (2010-2014)
                                                                     ZARZĄD:

1. Prezes       Ks. Władysław Pilarczyk                                 Barbara Miszczyk
2. I wiceprezes   Janusz B. Bierówka                                   Janusz B. Bierówka
3. II wiceprezes Stanisław Klich                                           Stanisław Klich
4. sekretarz        Jadwiga M. Duda                                        Jadwiga M. Duda
5. skarbnik         Stanisław K.Sypniewski                             Stanisław K.Sypniewski 
6. członek           Marian S. Gwizdała                                     Marian S. Gwizdała
7. członek           Stanisław Świerczek                                  Stanisław Świerczek
                                                     KOMISJA REWIZYJNA:
1. Przewodnicząca Małgorzata Zimoń                                       Małgorzata Z. Zimoń
2. z-ca przewod.    Witold Fr. Siemek                                       Kazimiera Skałuba
3. sekretarz          Jan Liskiewicz                                             Mieczysław J. Jagła
4. członek                                                                                 Adam Mazur
                                                         SĄD KOLEŻEŃSKI: 
1. Przewodniczący   Jan       Koszkul                                      Jan Stryczek
2  z-ca przewod.       Jan       Stryczek                                      Zbigniew Pałetko
3. członek                 Zuzanna Frys                                           Zuzanna Frys

 Władze MZ RTK wybrane na IV kadencję (2014-2018) 

      ZARZĄD:
  1. Barbara   Miszczyk        przewodnicząca              Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
  2. Stanisław Klich              wiceprzewodniczący      Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
  3. Eugeniusz Skoczeń        wiceprzewodniczący      Racławickie Towarzystwo Kulturalne
(wybrany 21 01 2017)
  4. Jadwiga   Duda              sekretarz                         Stow. "Klub Przyjaciół Wieliczki"
  5. Stanisław Sypniewski   skarbnik                          Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
  6. Marian     Gwizdała        członek                            Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej 
  7. Stanisław Świerczek     członek                            Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej
 
      KOMISJA REWIZYJNA:
  1. Małgorzata  Zimoń         przewodnicząca              Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
  2. Kazimiera   Skałuba       z-ca przewod.                 Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
  3. Wiesława    Szefer         sekretarz                         Towarzystwo Przyjaciół Libiąża 

       SĄD KOLEŻEŃSKI:
  1. Jan            Stryczek       przewodniczący              Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej   
  2. Krzysztof   Kasprzyk      z-ca przewod.                 Teatr Regionalny w Krakowie
  3. Czesława   Kopeć           członek                            Towarzystwo Przyjaciół Skawiny


MAPA MAŁOPOLSKI Z MIEJSCOWOŚCIAMI TOWARZYSTW ZRZESZONYCH
w MAŁOPOLSKIM ZWIĄZKU RTK z/s w KRAKOWIE

 

 

 

Walne Zebranie - Sprawozdawcze Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury 

w Krakowie w dniu 25.04.2017 r.W Walnym Zebraniu uczestniczyło 13 osób, rozpoczęło sie w II terminie (godz. 15,15) 

Przebieg Zebrania:

1. Barbara Miszczyk, przewodnicząca MZRTK otworzyła zebranie i zaproponowała Eugeniusza Skoczenia na przewodniczącego Walnego Zebrania, w głosowaniu przyjęto jednogłośnie.
2. Eugeniusz Skoczeń przeczytał program zebrania.

3. Wybrano do Komisji Mandatowej: Adama Mazura, Jadwigę Duda, sekretarz W. Zebrania.

4. Wybrano do Komisji Wnioskowej: Edwarda Kucałę, Mariana Gwizdałę, Jana Stryczka.

5. Barbara Miszczyk, Przewodnicząca Zarządu MZRTK:

- wspólna modlitwa za regionalistów, którzy zmarli: Anatola Omelaniuka, Zuzannę Frys, Annę Makowską-Cieleń.

- odczytała „Sprawozdanie z działalności MZRTK za 2016 r.”

6. Stanisław Sypniewski, skarbnik MZRTK odczytał sprawozdanie finansowe MZRTK za 2016 r.

7. Małgorzata Zimoń, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Kazimiera Skałuba, członek KR, odczytały „Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2016 r.” i wnioskowały o udzielenie Zarządowi absolutorium- przegłosowano.
8. Jan Stryczek odczytał „Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2016 r.”

Odbyła się dyskusja nad Sprawozdaniami, poddano pod głosowanie, przyjęte jednogłośnie.

8. Eugeniusz Skoczeń:

- w 2016 r. odznaczenia Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymały Towarzystwa:

- Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Wieliczki"

- Towarzystwo Przyjaciół Skawiny,

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickliej,  

- Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.

 (Minister nadaje ten Medal po 15-tu latach działalności.

- prośba o napisanie wniosku do tego Medalu dla ludzi zasłużonych z towarzystwach regionalnych.

- W dnach 9-11.06 .br. odbędzie się Zjazd Regionalistów w Legnicy (dojazd na własny koszt i wpisowe 60 zł)

- 2017 obchody Międzynarodowego Roku Kościuszkowskiego.

9. Marian Gwizdała odczytał wnioski, które przegłosowano.

10. Andrzej Małysa stwierdził że Towarzystwo Gryf w Brzesku obchodzi 45 lat działalności.

11. Eugeniusz Skoczeń poinformował, że w 2018 r. odbędzie się XI Kongres Towarzystw Regionalnych w Szczecinie.

12. Przewodniczący Walnego Zebrania zamknął obrady.


Przewodniczący W.Zebrania: Eugeniusz Skoczeń
Sporządziła: Jadwiga Duda, sekretarz W.Zebrania

            Fot. Jadwiga Duda

 

 


          V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
            Delegatów Małopolskiego Związku RTK

       29.06. 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się Walne Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury  (dalej MZRTK)  za lata 2014-2018.
23 towarzystwa należące do Związku zostały zaproszone  drogę emailową  do udziału w zebraniu otrzymując jego program.

  Zebranie rozpoczęto w drugim terminie z udziałem delegatów 14 towarzystw.
Barbara Miszczyk zaproponowała na przewodniczącego zebrania Eugeniusza Skoczenia. Zgłoszony wyraził zgodę. Zebrani jednogłośnie przyjęli kandydaturę.
Eugeniusz Skoczeń, przewodniczącyWalnego Zgromadzenia MZRTK  odczytał proponowany porządek obrad. Zaproponował na protokolanta zebrania Jadwigę Dudę, dotychczaso-wą sekretarz MZRTK. Wyraziła zgodę. Zebrani zaakceptowali jednogłośnie jej kandydaturę. Walne Zebranie jednogłośnie zatwierdziło porządek obrad.
Uchwalono, że zebrani delegaci będą głosować jawnie.
Barbara Miszczyk przedstawiła sprawozdanie z pracy Zarządu MZTTK za lata 2014-2018.
Stanisław Sypniewski, skarbnik MZRTK, przedstawił sprawozdanie finansowe za lata 2014-2017. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2018 przedstawiły: Kazimiera Skałuba, Małgorzata Zimoń.  Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi MZRTK. Walne Zgromadzenie Delegatów MZRTK jednogłośnie przyjęło uchwałę o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Marian Gwizdała odczytał pisemne sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego MZRTK za lata 2014-2018 przygotowane przez Jana Stryczka, który ze względu na stan zdrowia nie przybył za zebranie.  Barbara Miszczyk podziękowała wszystkim towarzystwom zaangażowanym w pracę na rzecz swoich “małych ojczyzn” i Małopolski.
MZRTK poszukuje formuły do działania na kolejną kadencję w latach 2018-2022.
Przeprowadzono wybory, kandydaci byli zgłaszani z sali indywidualnie,głosowanie jawne.

WŁADZE (Statutowe) MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU RTK na V kadencję (2018-2022) 

ZARZĄD

 Prezes             -  Barbara Miszczyk       Towarzystwo Przyjaciół Bronowic

 I v-ce prezes  -  Stanisław Klich            Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

 II v-ce prezes - Jerzy Świerczek          Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jadownickiej

Skarbnik         -  Stanisław Sypniewski   Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

Sekretarz       -  Jadwiga Duda                Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”

Członek          -  Eugeniusz Skoczeń        Racławickie Towarzystwo Kulturalne

Członek          -  Adam Mazur                   Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca - Kazimiera Skałuba     Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

V-ce przewodn. - Małgorzata Zimoń       Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

Członek               - Maria Fila                      Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej

Członek               - Krzysztof Kasprzyk     Stow. „Teatr Regionalny” w Krakowie

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący - Stanisław Świerczek   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jadownickiej

Członek                - Ewa Skrobiszewska    Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej

Członek                - Marian Gwizdała          Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor”


Galeria foto: fot. Stanisław Klich