Towarzystwa w MZ RTK.1

Stowarzyszenia/Towarzystwa zrzeszone w MZ RTK w Krakowie
          (aktywne - opłacające składkę członk., delegaci uczestniczą w spotkaniach...)

  1. Towarzystwo Przyjaciół Orawy
  2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
  3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej COR
  4. Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
  5. Racławickie Towarzystwo Kulturalne
  6. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej
  7. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
  8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
  9. Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”
10. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
11. Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej
12. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”
13. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niepołomickiej
14. Związek „Szczyrzycan” z Pogorzan
15. Towarzystwo Przyjaciół Libiąża
16. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej
17. Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
18. Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie
19. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
(od 2009 r. brak del.)

          Krótkie informacje o działalności Stowarzyszenia/Towarzystwa (wybrane)
 
      TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ORAWY im. Ks. Ferdynanda Machaya
Powołane z inicjatywy m.in. księdza Władysłąwa Pilarczyka w 1988 roku, siedziba Zarządu Głownego była w Krakowie. Pierwszym prezesem był prof. dr hab. Ryszard Kantor; w latach 1992-2002 prezesem był ks. Władysław Pilarczyk. Od 2002 roku TPO ma siedzibę w Lipnicy Wielkiej, funkcję prezesa pełni Małgorzata Kostrzewa-Smreczak.
TPO było wydawcą wielu książek w serii Biblioteki Orawskiej, głównie o tematyce regionalnej Orawy i zbiorów pieśni religijnych: orawskich i babiogórskich.TPO jest wydawcą kwartalnika (obecnie rocznik) "Orawa". W pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej w Kiczorach (rodzinna wieś ks. Władysława Pilarczyka) zorganizowano muzeum pn. "Ekspozycja zbiorów i pamiątek ks. Władysława Pilarczyka", z bardzo liczną kolekcją medali (około 900 ), wiele z nich o tematyce związanej z Orawą. 

                     STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Zorganizowane od 5 marca 1978 roku w Krzeszowicach. Adres siedziby: Krzeszowice, ul. Krakowska 30

W 1982 roku stowarzyszenie zorganizowało Izbę Regionalna w Krzeszowicach, w 2-ch pomieszczeniach „starego” pałacu Potockich (użyczone stowarzyszeniu przez władze gminne ).
W grudniu 1987 roku otwarto Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, we własnym budynku stowarzyszenia, które jest nadal utrzymywane z własnych środków finansowych stowarzyszenia. Adres muzeum: Krzeszowice, ul. Krakowska 30.
Od 1996 roku`(od grudnia 1998 r. wydanie kolorowe) stowarzyszenie jest wydawcą dwumiesięcznika „Ziemia Krzeszowicka”, nadal wydawana (dotychczas wydano 110 numerów w kolorze).
W 1986 roku, z inicjatywy i przy współudziale (projekt i nadzór wykonawczy SMZK), postawiono w Krzeszowicach pomnik 700-lecia Krzeszowic (1286-1986)
W 1990 roku działaniem SMZK postawiono Krzyż Katyński na cmentarzu parafialnym w Krzeszowicach – z okazji 50.rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
W 2000 r. Stowarzyszenie MZK było koordynatorem prac projektowo-realizacyjnych budowy Krzyża Milenijnego, który postawiono na Wzgórzu Czatkowickim. Uroczystego poświęcenia w dniu 21 września dokonał ksiądz kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski.
                   Fot. Stanislaw Klich
Opis fot.
 od lewej   1. Krzyż Milenijny Roku 2000     2,3.  Ekspozycje Muzeum Ziemi Krzeszowickiej 
                           
    4. Pomnik 700-lecia lokacji Krzeszowic    5. Panorama Krzeszowic

 
 

 

                      STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TRZEBIŃSKIEJ "COR"
   Data powstania organizacji: 23.02.1994 roku. Adres siedzibyTrzebinia ul. Grunwaldzka 1
24.06.1999 r. zostało otwarte przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” w Dworze Zieleniewskich „Muzeum Ziemi Trzebińskiej” zorganizowane przez prezesa stowarzyszenia Jan Stryczka i Stanisława Orłowskiego. W roku 2010 zostało wpisane do rejestru sądowego jako muzeum prowadzone przez SMZT „COR” i przyjęło nazwę „Muzeum Regionalne Trzebini”. które pozyskuje, udostępnia i wystawia w celach badawczych i edukacyjnych materialne i niematerialne świadectwa ludzkiej działalności w naszym regionie. Adres muzeum: Trzebinia, ul. Grunwaldzka1. 26.10.2012 r. w Dworze Zieleniewskich został otwarty Oddział Judaistyczny tego muzeum.
W strukturach stowarzyszenia działa chór mieszany „Milenium", utworzony we wrześniu 1999 r., nieprzerwanie pod batutą Wasyla Stefanyuka,  W swoim repertuarze chór „Milenium" posiada utwory o tematyce ludowej, religijnej i patriotycznej. W strukturach stowarzyszenia działa również Koło Krótkofalowców.
 
Opis fot.
 od lewej   1. Chór Milenium przy SMZTrzeb     2,  Budynk Muzeum Region. Trzebini
                            
    3,4. Ekspozycje Muzeum Region. Trzebini    

                       TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
   Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działa od 1979 roku; w 2014 roku obchodzi 35.lecie swojego istnienia. Towarzystwo zrzesza około 60. członków.
Działalność jest prowadzona w dwóch obszarach : kultywowanie tradycji lokalnych i ochrona dóbr kultury oraz organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych..
- W ramach kultywowania tradycji lokalnych prowadzi Izbę Muzealną, która jednocześnie jest lokalem Towarzystwa.
- Gromadzi materiały związane z historią miasta oraz dokumentuje bieżące wydarzenia wykonując zdjęcia i nagrywając filmy video.
- Otacza szczególną opieką miejsca lokalnej pamięci oznaczając je tablicami informacyjnymi oraz wyznaczając szlaki upamiętniające wybitne osoby związane z Kalwarią Zebrzydowską.
- Kultywując tradycje patriotyczne wspólnie śpiewamy pieśni, na Wieczorze Pieśni Patriotycznej organizowanym z okazji świąt 3 Maja i 11 Listopada .
- Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy już od 24 lat organizowana jest Sesja Naukowa dla Młodzieży "Ocalić od zapomnienia".
  Jej celem jest zachowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach ważnych dla naszej Małej Ojczyzny.
- Promując twórczość artystyczną regionu, Towarzystwo zrzesza grupę Twórców Lokalnych, których prace są eksponowane na licznych wystawach.
- Co dwa lata organizujemy Pielgrzymkę Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium Kalwaryjskiego. W 2014 r. była już siódmym takim naszym spotkaniem.
- W celu popularyzacji naszych działań oraz udostępnienia materiałów pokonkursowych, wydajemy co rocznie Pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej "Kalwariarz".
TPKZ współpracuje ze wszystkimi lokalnymi organizacjami oraz szkołami z terenu naszej gminy. 
Uczestniczymy w pracach Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.
                Prezes TPKZ
              Krystyna Duda

                              TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC 
   Z tradycji historycznej Bronowic Małych wyrosło Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, które powstało w 1995 roku, w rok po uroczystych obchodach 700 lecia lokacji Bronowic (9 maja 1294 roku).
Inicjatorami powstania TPB byli: Grzegorz Baran, Małgorzta Bryła, Monika Gocyk, Wojciech Hausner, Barbara Miszczyk, Stanisław Młodzianowski, Leszek Pilawski, Anna Rydlówna, Paweł Wierzbicki (pierwszy długoletni prezes TPB). Kapelanem TPB jest proboszcz parafii św. Antoniego w Bronowicach Małych ks. prałat Leopold Witek. Honorowym członkiem naszego towarzystwa jest ks. Kardynał Franciszek Macharski oraz pani Krystyna Tetmajer-Skąpska, najmłodsza córka W. Tetmajera. 
Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Bronowic mieści się w sali domu parafialnego Kana Galilejska, parafii pw. św. Antoniego, przy ul. Pod Strzechą 16.
TPB jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Ma swojego patrona jest nim św. Stanisław BiM, a 9 maja, data lokacji Bronowic, jest świętem Towarzystwa. Początkowo TPB liczyło 35 członków, obecnie stan osobowy jest prawie podwojony.
Celem działania Towarzystwa Przyjaciół Bronowic jest: upowszechnianie wiedzy o Bronowicach, kultywowanie tradycji, troska o stan i ochronę zabytków i pamiątek w Bronowicach, inspirowanie i popieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społeczno-użytecznym i kulturalnym.
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic realizuje powyższe cele przez następujące działania i inicjatywy:
1. Zarząd TPB zainspirowany obrazem Włodzimierza Tetmajera Święcone w Bronowicach, podjął inicjatywę organizacji w Wielką Sobotę uroczystego świecenia pokarmów przed kościołem pw, św. Antoniego w Bronowicach Małych. Po podzieleniu się z zebranymi mieszkańcami święconym jakiem, organizowany jest dla dzieci konkurs na najpiękniejszą pisankę.
2. Od 2003 roku TPB uczestniczy w organizowanym w Bronowicach „Święcie ulicy Tetmajera”. Przy tej okazji, w celu popularyzacji twórczości malarskiej Włodzimierza Tetmajera, wydajemy pocztówki z reprodukcjami jego obrazów.
3. Ważnym elementem działalności TPB jest opieka nad bronowickim kapliczkami, które są wyrazem przywiązania naszych przodków do tradycji i religii. 
- Z naszej inicjatywy została wyremontowana w latach 1999-2000 kapliczka pw. św. Jakuba z 1867 r.
- TPB było też inicjatorem remontu i kompleksowej konserwacji w 2005 roku figury Najświętszej Panny Marii, ufundowanej w 1850 roku przez ks. infułata Fr. K. Stachowskiego.
4. Kultywujemy tradycje stroju krakowskiego noszonego w Bronowicach. Zachęcamy do jego noszenia członków TPB i mieszkańców, nie tylko w czasie religijnych uroczystości.
5. Od początku swego powstania TPB wydaje Bronowickie Zeszyty Historyczno- Literackie. Dotychczas ukazało się 31 numerów. Na łamach Zeszytów publikowane są artykuły o zamierzchłych czasach Bronowic, jak również o najnowszych wydarzeniach z życia Dzielnicy VI.
6. TPB pragnie zachować od zapomnienia starą architekturę drewnianą Bronowic. 
Została zorganizowana wystawa fotografii pana Marka Kinasza. Na fotografiach zostały utrwalone pozostałości zabudowy drewnianej, znajdującej się jeszcze w Bronowicach. Zbieramy również stare fotografie z Bronowic, z zamiarem wydania albumu „ 
Bronowice na starej fotografii”.
7. Dbamy o zachowanie historycznego ładu urbanistycznego w Bronowicach.
8. Współpracujemy z Muzeum Regionalnym mieszczącym się w Rydlówce, w szczególności z panią Marią Rydlową, kustoszem i opiekunem tego muzeum, z Fundacją im. Włodzimierza Tetmajera, z członkami rodziny W. Tetmajera, panią Elżbietą Konstanty i panem Marcinem Konstanty oraz Szkołą Podstawową nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera, którzy ubogacają naszą działalność oraz mobilizują do dalszych zadań.
                Barbara Miszczyk
                   Prezes TPB
 

                          Jak rodziło się STOWARZYSZENIE ”NASZ RADZISZÓW".
Pomysł powołania Stowarzyszenia zrodził się jesienią 2001r. Zainicjowała go rozmowa z sołtys Radziszowa Marii Szwabowskiej z Januszem Bierówką. Nowa organizacja miała by pomóc rozwiązywać takie problemy, które przerastają możliwość sołtysa wsi, a którymi nie może zająć się urząd gminy czy urząd powiatowy. Jednym z zadań stojących przed stowarzyszeniem miało być doprowadzenie do remontu zaniedbanego i pustego budynku starej szkoły czyli dworu Dzieduszyckich.
Celem nowej organizacji miały być działania na rzecz ochrony środowiska, integracji wszystkich organizacji działających w naszej miejscowości. Stowarzyszenie miało również pomagać w kultywowaniu tradycji i upowszechnianiu bogatej historii Radziszowa. Szybko zainicjowano prace nad projektem statutu. Przed końcem 2001r. w szkole w Radziszowie odbyły się dwa spotkania chętnych do pracy społecznej na rzecz lokalnej społeczności. Doszlifowano statut i powołano Komitet Założycielski. Nie mało czasu zajęło ustalenie nazwy nowego towarzystwa. Zwyciężył jednak pomysł p Jacka Krupy: 
"Niech to Stowarzyszenie nazywa się Nasz Radziszów".
Wystąpiliśmy o nadanie REGON-u i numeru NIP, jak też otworzyliśmy rachunek bankowy. W dniu 16 września 2002r. obradowało Walne Zgromadzenie członków na którym wybrano władze Stowarzyszenia.
Z inicjatywy Janusza Bierówki w dniu 8 grudnia 2002r. członkowie Stowarzyszenia udali się do Tyńca, gdzie w opactwie benedyktyńskim Ojciec Zygmunt Galoch odprawił w intencji Stowarzyszenia i jego członków mszę świętą. Wyjazd ten połączono ze zwiedzaniem klasztoru i kościoła. Przewodnikiem był brat Michał, który wykazał się znajomością historii opactwa. Zgromadzeni członkowie i ich goście wiele dowiedzieli się na temat bogatego dorobku tynieckich Benedyktynów i związków Tyńca z Radziszowem.
Stowarzyszenie wydaje Biuletyn, w którym informuje mieszkańców Radziszowa o swoich planach i zrealizowanych zamierzeniach, posiada stronę internetową, FORUM i Facebooka od połowy 2013 r..
Nasze drzwi są szeroko otwarte. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Spotkania członków odbywają się regularnie w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 19:00 w naszej siedzibie, która od kilku miesięcy znajduje się w odrestaurowanym Dworze Dzieduszyckich.
             Janusz Bierówka
              Prezes St."N.R."